Cocon vzw

Visie


  • Vanuit een geweldloze grondhouding wensen we ouders opnieuw de controle te geven over hun gezinssituatie, hen versterkend in hun opvoedingsverantwoordelijkheid, hierbij iedere vorm van taboe en agressie werend en met focus op herstel van positieve interacties.
  • We vertrekken vanuit de premise dat alle ouders het beste met hun kinderen voor hebben. Diverse persoonlijke zorgen, beperkingen en contextuele belastingen belemmeren bepaalde ouders in het adequaat uitvoeren van hun opvoedtaak. De meeste van onze ouders wensen verandering van hun leef- en opvoedsituatie, maar weten niet meer hoe. Wars van doelgroepspecifieke problematieken heen wensen we al onze ouders opnieuw in een gezonde constructieve  ouderrol te zetten, door te geloven in hun veranderkracht, hun verantwoordelijkheidzin te stimuleren en vraaggericht met hen samen te werken.
  • We sluiten aan bij de visie van Weterings dat continuiĢˆteit en aanbod van vaste hechtingsfiguren aan het kind; noodzakelijke voorwaarden zijn voor een goede opvoeding en gezonde ontwikkeling. Kinderen hebben er in de eerste plaats baat bij om bij hun (eigen) ouders op te groeien. Onze dienstverlening ondersteunt in die zin ouders in hun opvoedingstaak opdat zij deze verantwoordelijke taak als primaire zorgfiguur  kunnen volbrengen.
  • Mobiele ambulante hulp aan huis laat toe dat er vanuit een laagdrempelige en integrale contextgerichte benadering, met het gehele gezin en omringende contextfactoren gewerkt kan worden. Slechts op die manier is het mogelijk om aan de gestelde interpendente problemen iets te verhelpen. Ook zij die moeilijk bereikbaar en begeleidbaar zijn worden, door in de thuissituatie actief op te treden aanklampend uitgenodigd en gemotiveerd tot samenwerking. Bij een integrale benadering zal zowel binnen, als buiten het gezin op zoek gegaan worden naar protectieve factoren en stressoren; om zo tot duurzame oplossingen te kunnen komen. Netwerkomkadering en doelgericht werken vormen hierbij twee belangrijke begrippen. 
  • Vanuit een respectvolle transparante houding zullen moeilijkheden met de nodige individuele zorg benaderd worden. Onze gezinsmedewerkers wensen zich op de eerste plaats verbonden aanwezig te stellen in het gezin. Dit doen ze door op een professionele wijze nabij te zijn. Dit laatste laat ons toe om te vertrekken vanuit een gelijkwaardig partnerschap en tegelijkertijd een constructieve kritische blik te behouden. Wanneer eigen kennis te kort schiet zal gekeken worden naar constructieve samenwerkingen met partners opdat de hulpvraag of gestelde problematiek op de meest gepaste en zorgvuldige manier behandeld kan worden.
  • Vanuit een oplossinggericht leertheoretisch kader wordt gezocht naar pragmatische hulpmiddelen op maat van elk lid van het gezinssysteem. Er wordt  niet alleen gepraat, maar ook actief praktisch aan de slag gegaan. Samen met het gezin gaan we op zoek naar aanwezige krachten die ten volle benut kunnen worden en leggen we de klemtoon op vooruitgang en positieve veranderingen
  • Vanuit onze humanistische overtuiging menen we dat eenieder van ons, in al zijn verschillen, verantwoordelijk blijft voor zijn eigen handelen en tevens in staat moet zijn om richting te kunnen geven aan zijn eigen leven. We kijken hierbij hoe elkeen van het gezin zelf een bijdrage kan leveren tot verandering. Dit met steeds de nodige eerbied voor iemands achtergrond, cultuur en overtuiging.
  • Veiligheid is een basisrecht voor iedereen. Veiligheid primeert in elk van onze begeleidingen. Een onveilige opvoedingssituatie genereert immers stressoren die nefast zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. In deze baseren we ons in eerste instantie op de universele rechten van het kind en het decreet rechtspositie van de minderjarige, om gestalte te geven aan het welzijn en de rechten van elk kind binnen onze begeleidingen. Ouders worden als eerste mede verantwoordelijk gesteld in het actief herstellen van veiligheid. Ook de rechten en de veiligheid van de ouders worden niet vergeten. Veiligheid geldt immers zowel voor het kind, de ouder, als de gezinsmedewerker. Cocon-Vilvoorde wenst de ouder-kind relatie dusdanig te herstellen dat het gezin op korte termijn, opnieuw in een gezonde en veilige leefsituatie verder kan samenleven.
  • Vanuit een continue zorg voor kwaliteit, wordt continue aandacht geschonken aan supervisie, bijscholing en het aanwenden van technieken die uit wetenschappelijk en/of praktijk onderzoek komen. Tevens staat verdere innovatie door oa. deelname aan onderzoek, literatuurstudie, intersectorale netwerking en kennisuitwisseling  centraal om steeds de best mogelijk zorg te kunnen bieden. CliĆ«ntenparticipatie binnen de begeleiding en organisatie is tevens een vereiste om de kwaliteit en effectiviteit van onze dienstverlening permanent te kunnen toetsen aan bestaande noden en behoeften bij onze gezinnen.